Πληροφορίες για το έργο

Η Πράξη αποτελείται από δύο υποέργα:

 • Τίτλος: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλλαγής Στέγης και Αναζήτησης Εργασίας» και α/α: «1»
 • Τίτλος: «Ενίσχυση, Προσαρμογή και Υποστήριξη» και α/α «2»

Το Υποέργο με α/α «1» έχει ως στόχο τις βασικές ψηφιακές υπηρεσίες «αλλαγής στέγης» και «αναζήτησης εργασίας» που παρέχονται στο πλαίσιο της συνολικής εφαρμογής λογισμικού: «Κατοικία & Εργασία» (jobres) η οποία προέκυψε από το γόνιμο συνδυασμό καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών διαλειτουργικότητας για την ενεργοποίηση και υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τους επαγγελματίες των χώρων ενοικίασης κατοικιών και αναζήτησης εργασίας, ώστε να καλύπτονται με ταχύτερο και αποδοτικότερο τρόπο τα αιτήματα ζήτησης/προσφοράς είτε για την αλλαγή στέγης είτε για την αναζήτηση εργασίας.

Το Υποέργο με α/α «2» έχει άμεση σύνδεση με το Υποέργο «1», καθώς σχετίζεται με την ασφάλεια των εφαρμογών και του εξοπλισμού τους, την ασφαλή και ενιαία πρόσβαση των χρηστών τους και την ανάπτυξη ιστότοπου ενημέρωσης και το σύνολο της Πράξης.

Εργαλεία υλοποίησης

Web Design 70
HTML/CSS 95
Shibboleth/SAML 2.0 95
WordPress 55
Drupal 75

 

Αναλυτικά, για τα δύο υποέργα:

Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλλαγής Στέγης και Αναζήτησης Εργασίας»

Η εφαρμογή αυτή κάνει εκτενή αξιοποίηση των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού (Semantic Web) και δημιουργεί τις κατάλληλες σημασιολογικά χαρακτηρισμένες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία ταιριάσματος προσφοράς και ζήτησης.

Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε πρότυπη εφαρμογή για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προσβασιμότητας και ασφάλειας για την υποστήριξη της ανεύρεσης εργασίας προς τους τελειόφοιτους φοιτητές. Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμη ψηφιακή υπηρεσία, η οποία παρέχεται από το ΠΑ.ΜΑΚ. με την υποστήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης και σε συνεργασία με επιχειρήσεις εύρεσης εργασίας.

Ενδεικτικό πλεονέκτημα από την ύπαρξη της υποδομής της περιγραφόμενης πράξης στην προτεινόμενη εφαρμογή ανεύρεσης εργασίας είναι ότι ένας εργοδότης μπορεί να αναζητήσει αποφοίτους βάσει σημασιολογικών κριτηρίων, όπως αποτελούν οι γνώσεις και δεξιότητες του απόφοιτου, η πιθανή εμπειρία του κ.α., καθώς και να αντλήσει συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες του φοιτητή. Και στην περίπτωση αυτή, παρέχεται εγγύηση για τη γνησιότητα καθώς και την ακεραιότητα των ανταλλασσόμενων πληροφοριών και επισφραγίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των συμμετεχόντων μερών.

Παρέχεται η υποστήριξη των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

 • Συμμόρφωση των διεπαφών στα πρότυπα WAI/WCAG.
 • Χρήση ανοικτών προτύπων για την ανάπτυξή τους.
 • Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Χρήση διακομιστών οι οποίοι λειτουργούν σε περιβάλλον εικονικών μηχανών για τη φιλοξενία των εφαρμογών και των δεδομένων τους.
 • Σύνδεση των εφαρμογών με το υποσύστημα PKI.
 • Σύνδεση των εφαρμογών με το υποσύστημα SSO.
 • Πολυκαναλική διάθεση των προσφερόμενων υπηρεσιών για ειδοποίηση των χρηστών μέσω μηνυμάτων τύπου SMS.
 • Στο πλαίσιο της βελτίωσης της προσβασιμότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, δημιουργήθηκαν αντίστοιχες διεπαφές οι οποίες είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για πρόσβαση από έξυπνες συσκευές, όπως αποτελούν τα κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές παλάμης, ταμπλέτες κ.α.
 • Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων στους χρήστες των πρότυπων εφαρμογών, υπό την μορφή μηνυμάτων μικρού μεγέθους (SMS), με σκοπό την άμεση ειδοποίησή τους σε περιπτώσεις επιτυχούς εύρεσης θέσης εργασίας.

Ενίσχυση, Προσαρμογή και Υποστήριξη

Η Υπηρεσία Ενιαίου Ελέγχου πρόσβασης διευκολύνει την προσβασιμότητα μεταξύ των χρηστών-εφαρμογών, καθώς και μεταξύ των οργανισμών με σκοπό τη χρήση και ανταλλαγή υπηρεσιών. Ακόμη, χρησιμοποιεί υποδομές οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των πόρων τους, με συνέπεια τη μείωση του κόστους.

Προτεινόμενο σύστημα ενιαίου ελέγχου πρόσβασης για την πράξη αποτέσε το ευρέως αποδεκτό και ανοικτού κώδικα σύστημα Shibboleth το οποίο είναι ένα attribute-based σύστημα εξουσιοδότησης με δυνατότητες παροχής ενιαίου ελέγχου πρόσβασης (SSO). Κάνει εκτενή χρήση του πρωτοκόλλου SAML, όπως αυτό έχει προταθεί από την OASIS, για την ασφαλή μεταφορά των μηνυμάτων. Τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται το Shibboleth είναι ο Identity Provider (IdP), ο Service Provider (SP) και ένα τρίτο αντικείμενο αυτό του Where Are You From (WAYF). Ποιο αναλυτικά:

 • Ο IdP είναι αυτός που δημιουργεί, διατηρεί και οργανώνει τις ταυτότητες (identities) των χρηστών.
 • Ο SP είναι αυτός που ελέγχει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους του συστήματος.
 • Τέλος το WAYF αποτελεί μια υπηρεσία η οποία χρησιμοποιείται για την ανεύρεση ποιου IdP είναι έγκυρο, δοσμένου ενός χρήστη.

Το Shibboleth δίνει τη δυνατότητα στον IdP να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το χρήστη. Ένα από τα συστατικά αντικείμενα που αποτελούν τον IdP, το Attribute Authority (AA), δημιουργεί και διανέμει τα SAML attributes. Μόλις ο SP λάβει μια κλήση για αυθεντικοποίηση ενός χρήστη, μπορεί να εκτελέσει ερωτήματα στο AA για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τα attributes. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Shibboleth αποτελεί το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα να επιτρέπει την πρόσβαση σε χρήστες οι οποίοι θέλουν να κρατάνε την ανωνυμία τους όταν κάνουν χρήση των πόρων ενός συστήματος. Το τελευταίο αποτελεί ένα αρκετά χρήσιμο χαρακτηριστικό ιδιαίτερα σε πανεπιστημιακές κοινότητες (π.χ. πρόσβαση σε on-line βιβλιοθήκες). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του Shibboleth, έδωσε τη δυνατότητα στους χρήστες του ΠΣ του ΠΑ.ΜΑΚ., να κάνουν χρήση υπηρεσιών online οι οποίες είναι συνδεμένες με την υποδομή του Shibboleth. Παράδειγμα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί η χρήση της online υπηρεσίας ΠΥΘΟΣ για την αποθήκευση αρχείων, η οποία παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα (http://pithos.grnet.gr/).