Αλλαγή στέγης

Πρόκειται για μία πρότυπη εφαρμογή για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προσβασιμότητας και ασφάλειας για την υποστήριξη ανεύρεσης στέγης προς τους νεοεισερχόμενους και όχι μόνον φοιτητές. Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη ψηφιακή υπηρεσία, που παρέχεται από το ΠΑ.ΜΑΚ. και σε συνεργασία με επιχειρήσεις μεσιτικών γραφείων. Ακόμη, παρέχεται η σύνδεση με το Π.Σ. του ΠΑ.ΜΑΚ. προκειμένου να ενημερώνεται το φοιτητολόγιο με τη νέα διεύθυνση κατοικίας του φοιτητή.

 

Αναζήτηση εργασίας

Η εφαρμογή αυτή κάνει εκτενή αξιοποίηση των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού (Semantic Web) προκειμένου να δημιουργεί τις κατάλληλες σημασιολογικά χαρακτηρισμένες πληροφορίες που θα συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία ταιριάσματος προσφορά και ζήτησης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προσβασιμότητας και ασφάλειας για την για την υποστήριξη ανεύρεσης εργασίας προς τους τελειόφοιτους φοιτητές. Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμη ψηφιακή υπηρεσία, η οποία παρέχεται από το ΠΑ.ΜΑΚ. με την υποστήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης και σε συνεργασία με επιχειρήσεις εύρεσης εργασίας.

 

Ενιαίος έλεγχος πρόσβασης (SSO)

Η Υπηρεσία Ενιαίου Ελέγχου πρόσβασης διευκολύνει την προσβασιμότητα μεταξύ των χρηστών-εφαρμογών, καθώς και μεταξύ οργανισμών με σκοπό τη χρήση και ανταλλαγή υπηρεσιών. Ακόμη, χρησιμοποιεί υποδομές οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση των πόρων τους και με συνέπεια τη μείωση του κόστους.

To προτεινόμενο σύστημα ενιαίου ελέγχου πρόσβασης αποτεέλεσε το ευρέως αποδεκτό και ανοικτού κώδικα σύστημα Shibboleth το οποίο είναι ένα attribute-based σύστημα εξουσιοδότησης με δυνατότητες παροχής ενιαίου ελέγχου πρόσβασης (SSO). Κάνει εκτενή χρήση του πρωτοκόλλου SAML, όπως αυτό έχει προταθεί από την OASIS, για την ασφαλή μεταφορά των μηνυμάτων. Τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείτε το Shibboleth είναι ο Identity Provider (IdP), ο Service Provider (SP) και ένα τρίτο αντικείμενο αυτό του Where Are You From (WAYF). Ποιο αναλυτικά: ο IdP είναι αυτός που δημιουργεί, διατηρεί και οργανώνει τις ταυτότητες (identities) των χρηστών. Ο SP είναι αυτός που ελέγχει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους του συστήματος. Τέλος το WAYF αποτελεί μια υπηρεσία η οποία χρησιμοποιείται για την ανεύρεση ποιου IdP είναι έγκυρος, δοσμένου ενός χρήστη. Το Shibboleth σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον IdP να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το χρήστη. Ένα από τα συστατικά αντικείμενα που αποτελούν τον IdP, το Attribute Authority (AA), δημιουργεί και διανέμει τα SAML attributes. Μόλις ο SP λάβει μια κλήση για αυθεντικοποίηση ενός χρήστη, μπορεί να εκτελέσει ερωτήματα στο AA για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τα attributes. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Shibboleth αποτελεί το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα να επιτρέπει την πρόσβαση σε χρήστες οι οποίοι θέλουν να κρατάνε την ανωνυμία τους όταν κάνουν χρήση των πόρων ενός συστήματος. Το τελευταίο αποτελεί ένα αρκετά χρήσιμο χαρακτηριστικό ιδιαίτερα σε πανεπιστημιακές κοινότητες (π.χ. πρόσβαση σε on-line βιβλιοθήκες). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του Shibboleth, θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΠΣ του ΠΑ.ΜΑΚ., να κάνουν χρήση υπηρεσιών online οι οποίες είναι συνδεμένες με την υποδομή του Shibboleth.